Redegjøring av aktsomhetsvurdering

Kymar Groups forankring av ansvar

Kymar Group, med sine datterselskaper (heretter betegnet som Kymar Group), følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Alle selskapene forplikter seg til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre retningslinjer.

Kymar AS og Kymar Group AS ble for første gang kategorisert som større virksomhet (jmf. regnskapsloven §1-5) på balansedagen 31.12.2022. Alle selskapene følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet og for likestilling og fravær av diskriminering. Alle Kymar Group representanter plikter å følge våre etiske retningslinjer. Vi forventer også at alle våre leverandører og forretningspartnere har etiske standarder som samsvarer med våre etiske retningslinjer og gjeldende lover.  

Visjonen til Kymar Group er å være en landsdekkende totalleverandør og servicepartner innen elektro, automasjon og elektromekanisk roterende utstyr. Konsernet selger produkter og leverer servicetjenester til kunder innenfor landbasert industri, Olje & Gass, shipping og marine.

Ansvaret alle selskapene holder ved å følge loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styret, ledelsen og hos de daglige lederne i datterselskapene. Eier og godkjenner av retningslinjene er styret i Kymar Group. Konsernets CFO er funksjonell eier, og ansvarlig for vedlikehold, kommunikasjon og oppfølging av retningslinjene sammen med QA&HMS ansvarlig.  

Aktsomhetsvurderinger

Alle selskapene i Kymar Group opererer i Norge, som er definert som et land med generell lav risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter knyttet til næringsvirksomhet. Vi er dog oppmerksomme og følger med på de mulige negative konsekvensene fra virksomheten og i leverandørkjeden vår.

Konsernet gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette er et kontinuerlig, pågående arbeid som identifiserer, forebygger og redegjør for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon av varer og levering av tjenester i alle avdelinger i Kymar Group, tilknyttede leverandører og den øvrige forsyningskjeden.

Vår prosess

Kymar Group gjennomfører aktsomhetsvurderinger individuelt for hvert av de tre driftsselskapene. Det brukes en egen modell hvor man har en risikobasert tilnærming som er basert på leverandørenes produkter og tjenester, hvilket land de opererer i og volum av innkjøp gjort av våre selskaper. Hensikten er at denne modellen skal avdekke mulige negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Et bilde som inneholder diagram, skjermbildeAutomatisk generert beskrivelse

Tiltak

Konsernet har satt en strategi om følgende tiltak for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser. Det er ikke avdekket noe faktiske negative konsekvenser pr dags dato.
Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, dokumentAutomatisk generert beskrivelse

ETISKE RETNINGSLINJER

Våre verdier er hjørnesteinene i vår strategi, og gjenspeiler vår forpliktelse til å være den beste totalleverandørenog servicepartneren innenfor elektro, automasjon og elektromekanisk roterende utstyr, samtidig som vi støtter enmer bærekraftig industri og elektrifisering av samfunnet.

Verdiene er en integrert del av Kymar Groups konsernstrategi, og utgjør fundamentet for måten vi jobber på. Samarbeid, ansvarlig, engasjert og respekt er mer enn bare ord på en side. Det er våre kjerneverdier og grunnlaget for alt vi gjør - det er hva som definerer oss som selskap.
Etiske retningslinjer Kymar Group